Charlottenborgs koloniförenings årsmöte den 23/3 2014

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Charlottenborgs koloniförenings årsmöte den 23/3 2014

Admin
Administrator
Protokoll  för  Charlottenborgs  koloniförenings årsmöte den  23/3 2014
Plats: ABF Bergslagsgården Skvallertorget
Tid : 13.00
Deltagarlista; bilaga 1
Verksamhets berättelse ; bilaga 2            
Ekonomisk rapport; bilaga 3
Revisionsberättelse ; bilaga 4

§1. Mötets öppnande. Ordförande Tommy Hårdh hälsar alla 16 deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2. Fastställande av Dagordningen godkändes .
      dagordningen

§3. Fastställande 14 lotter var representerade .(röstberättigade)
       av röstlängd
   
§4. Val av presidium
       a. Ordförande Tommy hård
       b .Sekreterare Eva Dahlstedt

§5. Val av 2 just- Birgitta Stolt och Hans Åke Strand valdes att
       eringsmän samt justera protokoll samt rösträkna
       rösträknare

§6. Fråga om kallelse Ja, kallelsen har skett i behörig  ordning.
       skett i behörig
       ordning
§7. Verksamhetsberättelse Medlemmarna  läste sin verksamhetsberättelse
                som också  godkändes. Bilaga 2.
§8. Balans och Den ekonomiska rapporten
      resultat 2013

godkänns. Bilaga 3.
               
§9. Revisorernas be - Hans Åke  Strand  läser upp revisorernas berättelse
       ättelse samt an-   som godkänns.  
       svarsfrihet Styrelsen beviljas ansvarfrihet för 2013 av medlemmarna.
       för styrelsen                      

Bilaga 4.
       
§10. Motioner Inga motioner har inkommit.      
§11. Val av
Ordförande 2 år Tommy Hård
styrelsen
Sekreterare2 år. Vilande
       
Suppleanter 1 år . Karl –Erik Westin och Ilia Naumov  
Val av revisor . Vilande
Revisorsuppleant. Hans – Åke  Strand
Valberedningen. Birgitta Stolt &  Birgitta Elfsroos

§12. Rapporter, inkomna Inga rapporter eller skrivelser har inkommit .
        skrivelser                                                                                              
§13. Övriga frågor Beslut om Städag den 26/4 2014 , kallelse kommer senare .
        Vi får snart vattnet påkopplat berättar Tommy H.
Kassören ber att var och en funderar lite på vad vi ska göra med föreningens pengar.                                                                                                                                  
§14. Avslutning Tommy H förklarar mötet avslutat och tackar för förtroendet.
       
                Vid protokoll den 25/3 2012????

                Sekreterare Ordförande
                Eva Dahlstedt Tommy Hårdh

                ________________ _______________________


                Justeras av
                Birgitta Stolt Hans-Åke Strand
                ___________________ _____________________