Årsmöte Charlottenborgs koloniförening 2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Årsmöte Charlottenborgs koloniförening 2013

Admin
Administrator
Årsmöte Charlottenborgs koloniförening 2013

Datum: 2013-04-28
Plats: ABF Bergslagsgården
Skvallertorget
Norrköping


§ 1. Ordförande Jonny Gustavsson förklarar mötet öppnat.

§ 2. Mötets dagordning godkänns.

§ 3. Fastställande av röstlängd.
18 lotter var representerade på mötet. Se bilaga 1.

§4 Val av presidium: a. Ordförande b. Sekreterare
Jonny Gustavsson väljs till ordförande samt Ann-Charlotte Cidh till sekreterare för mötet.
Mötet har 1 tyst minut för de föreningsmedlemmar som lämnat oss under året.

§5 Val av två justeringsmän jämte rösträknare
Rikard Cidh och Stevo Dejenovic utses till mötets justeringsmän och rösträknare.

§6 Har kallelse till årsmöte skett i behörig ordning
Ja.

§7 Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse uppläses och godkännes av mötets deltagare.

§8 Fastställande av balans och resultaträkning 2012.
Hans-Åke Strand, förtroendevald revisor för Charlottenborg koloniförening berättar att vid
granskning av föreningens räkenskaper har han funnit dessa i god ordning. Samtliga inkomster och
utgifter har varit styrkta med tillhörande verifikationer.

§9 Godkännande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet godkänner detta.

§10 Motioner
Inga motioner har inkommit till mötet.

§11. Val av styrelse
Mötet väljer följande personer till posterna;

Ordförande: Tommy Hårdh (fyllnadsval) 1 år t o m 2014

Sekreterare: Ann-Charlotte Cidh (fyllnadsval) 1 år t o m 2014

Kassör: Eva Dahlstedt (nyval) 2 år t o m 2015

Ledamot: Linda Hjälm och Annette Nilsson (nyval) 2 år t o m 2015

Suppleant: Ilija Naumov och Faruk S (nyval) 1 år t o m 2014

Revisor samt suppleant:
Revisor: Jonny Gustavsson Suppleant Hans-Åke Strand (nyval) 1 år t o m 2014.

Valberedning: Marianne Asterbäck och Birgitta Stolt till årsmötet 2014.

§12 Rapporter och inkomna skrivelser
Inga inkomna till mötet

§13 Övriga frågor
• Hur är läget på lottfronten idag?
Inga outhyrda lotter idag, dock har vi 1 som måste säljas pga flytt utanför
Norrköpings kommun.
Våra stadgar fastslår att man måste vara boende i Norrköpings kommun för att få ha
kolonilott hos oss.


• Förslag om att vi ska ha Charlottenborg öppet för allmänheten, en ”Trädgårdens dag”
i höst. Denna fråga skall lyftas vid nästa medlemsmöte för vidare diskussion, då
styrelsen ska ha tagit fram förslag till datum för detta.


• Vi har fått en förfrågan från Norrköpings trädgårds sällskap om huruvida de får
komma och besöka oss lördag kl 13:00 den 10:e augusti. Mötet beslutar att detta är
ok. De är mycket välkomna. Vidare frågor om detta tas upp på nästa medlemsmöte.


• Kö-lista till lotter. Detta är någonting som vi i dagsläget inte har. Mötet beslutar att vi
på vår hemsida skapar en sida där besökare kan anmäla sitt intresse, och att denna
intresselista/kölista även skall uppdateras och föras i föreningens dator. Dock är det
ägaren som bestämmer vem han/hon säljer till, föreningen kan bara ta ställning till
huruvida köparen är lämplig/inte lämplig.


• Diskussion om vad vi ska göra med eventuellt ekonomiskt överskott.
Under ett medlemsmöte 2012 diskuterades eventuellt anskaffande av en paviljong
där vi skulle kunna ha våra möten. Vill vi ha detta?
Eller vill vi ha en till gräsklippare?
Eller vill vi ha en buffert för för oväntade utgifter?
Eller vill vi ha någonting helt annat?
Mötet beslutar att vi på nytt skall lyfta frågan om paviljong vid nästa styrelsemöte.


§14 Mötets avslutande
Jonny tackar för förtroendet och förklarar mötet avslutat.
Sekreterare: Ann-Charlotte Cidh
….........................................................
Justeras:            Justeras:
Rikard Cidh,    Stevo Dejenovic